Ngày sinh nhà vật lý thiên văn Đan Mạch Bengt Georg Daniel Strömgren (21/01/1908 – 04/07/1987).[1]

Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về cơ học thiên thể. Tuy nhiên, lĩnh vực được Strömgren quan tâm đặc biệt đó là lý thuyết về các đám mây khí ion hóa xung quanh các ngôi sao có nhiệt độ cao. Ông nhiên cứu về các vùng H II, khu vực trong vũ trụ mà hydro tồn tại phổ biến dưới dạng ion hóa (A volume of space where the hydrogen in the interstellar medium is in an ionized rather than a neutral state). Strömgren đã tìm ra mối quan hệ giữa mật độ khí, độ trưng của ngôi sao và kích thước của « mặt cầu Strömgren » tương ứng với các khí hydro bị ion hóa xung quanh ngôi sao. [2]

21/01/1908: Ngày sinh nhà vật lý thiên văn Đan Mạch Bengt Georg Daniel Strömgren - 250px Bengt Str%C3%B6mgren NYWTS / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Bengt Strömgren (21/01/1908 – 04/07/1987)

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. January 21 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/cgi-bin/indexpage.pl?https://www.todayinsci.com/1/1_21.htm
[2] JST, 2006-02-25. The Bruce Medalists, Bengt Georg Daniel Strömgren, https://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Stromgren/index.html

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com