Sao chổi C/1995 O1 (Hale-Bopp) và sự vận động của các thể plasma OH+

Sao chổi - bfilm1 / Thiên văn học Đà Nẵng

C/1995 O1 (Hale-Bopp), thể plasma OH+ và lớp bụi bên trong

Sao chổi - hb4 p / Thiên văn học Đà Nẵng

C/1995 O1 (Hale-Bopp)

Sao chổi - hb7 p / Thiên văn học Đà Nẵng

Sao chổi C/1996 B2 (Hyakutake)

Sao chổi - hya2 p / Thiên văn học Đà Nẵng

Sao chổi - hya4 p / Thiên văn học Đà Nẵng

Sao chổi - hyatrail p / Thiên văn học Đà Nẵng

  Nguồn https://www.allthesky.com/comets/comets.html

Content Protection by DMCA.com