Ngày 11/01 năm 1787, William Herschel đã khám phá ra hai vệ tinh của Sao Thiên Vương: Titania và Oberon [1, trang 12]

+ Titania là vệ tinh lớn nhất của Sao Thiên Vương với đường kính xích đạo 788.9 km, khối lượng = 5.84×10^-4 khối lượng Trái Đất. Titania chuyển động trên một quỹ đạo cách Sao Thiên Vương trung bình 435840 km. [2]

Ngày 11/01 năm 1787, William Herschel đã khám phá ra hai vệ tinh của Sao Thiên Vương: Titania và Oberon - titania vg2 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Vệ tinh Titania, Photo Credit: NASA, Voyager 2, Copyright Calvin J. Hamilton

+ Oberon có đường kính xích đạo 761.4 km, khối lượng = 5.07×10^-4 khối lượng Trái Đất. Oberon chuyển động trên một quỹ đạo cách Sao Thiên Vương trung bình 582600 km. [3]

Ngày 11/01 năm 1787, William Herschel đã khám phá ra hai vệ tinh của Sao Thiên Vương: Titania và Oberon - oberon / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Vệ tinh Oberon, Photo Credit: NASA, Voyager 2, Copyright Calvin J. Hamilton

Tài liệu tham khảo:
[1]. Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/
[2]. Calvin J. Hamilton, 1997-2001. Titania, Uranus III, https://www.solarviews.com/eng/titania.htm
[3]. Calvin J. Hamilton, 1997-2001. Onberon, Uranus IV, https://www.solarviews.com/eng/oberon.htm

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com